O.J.'s Trumpet Page Artists and personalities

Arban on an Edison phonograph-cylinder - part II

A newspaper from Finnland, Helsinki's Hufvudstadsbladet, (no. 96, from 11.4.1890, p. 2), mention a recording by  Arban.

In a report the next day (April 12, 1890) we can read in more details about the event.
 

Facsimile from page 3 of Helsinki's Hufvudstadsbladet, no. 97, 1890 :

(click on image for larger!)

Faximile from newspaper

Translation of the text:

Edison’s new phonograph was shown yesterday for the first time to a small [but] astonished part of the Helsinki public. When everybody had found their places in F.B.K’s spacious festive salon, where the strange machine had been placed on a table on the platform, both Mr Gillin and Mr Cohl went forward. The first [Gillin] opened the demonstration with a broken but quite understandable Swedish lecture in no fewer than three sections. The first section was mainly about Edison’s forefathers, old honest Dutch, who in the beginning of time moved to America and gradually – did not get rich, as one used to do, but on the contrary – remained poor. Then one was told how Edison as a little boy founded a newspaper publishing firm in a railway carriage, then later became a telegraph operator and finally an electrotechnician and inventor. In the year 1873 or perhaps ’74 the phonograph idea turned up in Edison’s brain, and while he worked on all his other great inventions, he continuously kept thinking about it. He made it better and better, did design after design and finally around the year 1888 got the apparatus in such a state that it with certainty of success could be sent out to astonish the whole world. After this, the lecture went on describing the phonograph.

When the lecture ended, the apparatus started working under Mr Cohl’s guidance. First Mr Gillin spoke some words in Swedish into the apparatus, coughed and gave a cheer into it, and then Mr Cohl said something in French, sang a French lament and coughed. Then they screwed a large funnel of cardboard or thin metal onto the phonograph, meant for amplifying the sound and to make it audible for everyone, and then the machine was started.

Clearly and crisply, even if a bit blaring, the machine repeated everything that both gentlemen had spoken, sung, shouted and coughed, and this with their own fully recognisable voices. After this a concert was given. On this occasion one could hear pieces played by the world’s leading  artists on cornet-à-pistons, clarinet soli, oboe solo, a duet for 2 cornets, a song sung by a sonorous baritone, a Swedish song (“Klara stjerna”), that someone had an enjoyable time singing out of tune into the phonograph, with daring passages in different keys etc. Everything was given back with minute accuracy, clear, loud and correct. One of the most wonderful and interesting phonograms was a march, played by a military orchestra. One could clearly hear the whole orchestra, the high cornets, bass horns, drums, triangle, everything. The march was called “Marche de l’Exposition 1889” by Mr Gillin and was composed by the recently departed French composer Olivier Métra. Barely had the first tones sounded that everyone could easily recognize the well-known old “Erikssonska marschen” (composed by a Finnish field officer around the year 1837), by him called “Finska bataljonens attackmarsch”, that we have heard being played ever since we were children. The march was played by several Russian bands and was probably recorded into the phonograph there.

The phonograph is suited for giving the deepest admiration to the man whose intelligence succeeded in devising this apparatus, which records with fidelity and at any time plays back the same recorded sound. We urge everyone not to miss the opportunity for an interesting acquaintance with one of the nineteenth century’s greatest inventions.

The second demonstration in the evening was attended by around 150 persons.


Original text in Swedish:

Edisons nya fonograf förewisades i går första gången för en liten undrande del af Helsinfors publik. Sedan man intagit sina platser i F.B.K’s rymliga festsalong, der den märkwärdiga maskinen stod placerad på ett bord på estraden, uppstego på den samma Mrs Gillin och Cohl. Den förre öppnade seancen med ett på bruten men ganska begriplig swenska hållet föredrag i icke mindre än tre afdelingar. Den första afdelingen handlade hufwudsakligast om Edisons förfäder, gamla hederlige holländare, som i tidernas begynnelse flyttade in till Amerika och småningom – icke blefwo rika, som man der plägar, utan twärtom – blefwo fattiga. Widare fick man höra talas om hur Edison som liten gosse grundade ett tidningsförlag i en jernwägswagn, efter någon tid blef telegrafist och så slutligen elektrotekniker och uppfinnare. År 1873 eller kanske 74 rann fonografidén upp i Edisons hjerna och medan han gjorde sina andra stora uppfinningar, funderade han uafbrutet på denna. Han förbättrade och förbättrade, konstruerade och konstruerade och fick slutligen kring år 1888 apparaten i sådant skick att den med wisshet om framgång kunde sändas ut för att förwåna en werld. Härpå öfwergick föredragaren till en beskrifning af fonografen.

Sedan föredraget tagit slut, började apparaten arbeta under hr Cohls ledning. Först talade hr Gillin några ord på swenska i apparaten, hostade och ropade hurra i den och så talade hr Cohl något på franska, sjöng en fransk klagsång och hostade. Sedan skrufwade man på fonografen en stor trakt af papp eller tunn metall, egnad att förstärka ljudet och göra det förnimbart för alla, och så sattes werket i gång.

Klart och tydligt, fastän kanske en smula skrällande upprepade maskinen allt hwad de båda herrarne talat, sjungit, ropat och hostad och detta med deras egna fullt igenkänliga röster. Härefter gafs konsert. Man war i tillfälle att höra stycken spelade af werldens förnämsta artister på Cornet-a-pistons, klarinett-soli, oboe-solo, en duett för 2 kornetter, en sång sjungen af en klangfull baryton, en swensk sång (“Klara stjerna”), som någon roat sig med att sjunga falskt i fonografen, med de wådligaste öfwergångar till olika tonarter o. f. w. Allt återgafs med den mest minutiösa nogranhet, klart, högt och korrekt. Ett af de underbaraste och interessantaste fonogrammen war en marsch, spelad af en militärorkester. Man hörde tydligt hela orkestern, de höga kornetterna, bashornen, trummorna, triangeln, allt. Marschen kallades af hr Gillin för “Marche de l’Exposition 1889” och uppgafs wara komponerad af den nyligen aflidne franska tonsättaren Olivier Métra. Knappt hade dock de första tonerna förklingat förrän enhwar med lätthet igenkände den wälbekanta, gamla “Erikssonska marschen” (komponerad af en finsk fältwäbel omkring år 1837) och af honom benämd “Finska bataljonens attackmarsch”, som wi hört gardemusiken spela sedan wi woro barn. Marschen spelades af flere musikkårer i Ryssland och har troligen derstädes hamnat i fonografen.

Fonografen är egnad att ingifwa den djupaste beundran för den man, hwars snille lyckats uttänka denna apparat, som troget bewarar och när som helst återger af densamma uppfångade ljud. Wi uppmana enhwar att icke försumma tillfället till en intressant bekantskap med en af det nittonde århundradets största uppfinningar.

Den andra seancen på qwällen war besökt af omkring 150 personer.


Comments:
F.B.K’s spacious festive salon. F.B.K. is short for "Frivilliga Brand Kåren" (Voluntary fire brigade). In 1889 a new F.B.K. building was inaugurated in central Helsinki. This building had a spacious festive salon.

Olivier Métra - French Composer (born June 2, 1830, died October 22, 1889). A short bio here.

"Klara stjerna" is a Swedish song composed by Wetterling text by Wetterberg.

Who was Cohl and Gillin?

A search for "Cohl & Edison" gave this:

Cohl (born Émile Eugène Jean Louis Courtet) first established himself as a caricaturist, cartoonist and writer in the 1880s/90s. After the collapse of his marriage, Cohl moved to London to work for Pick Me Up, a humor magazine that specialized in French artists (he left his long-standing second job as a philatelist at this time). He returned to Paris in June 1896

Perhaps
Émile Cohl met Mr Gillin in London and they travelled with Edison’s Phonograph to Nordic countries, coming to Finland in 1890?


Thanks to:
Eric Roefs, who first discovered the newspaper articles!
Edward H. Tarr for info, facsimile and corrections of my translation!
Jörn Lundsten, Hufvudstadsbladet, Finland for info about the F.B.K. building!Note:
Any information about Arbans recording, the event in Helsinki in 1890, etc, are very much appreciated.
Send email to: O.J.

[back]